LÄR KÄNNA 

HUNDHJÄLPEN

HJÄLPT HUNDAR

SEDAN 2004

Hundhjälpen grundades hösten 2004, är en stolt stödförening till Save The Dogs. Samarbetet bygger på öppenhet, gemensamma värderingar och målsättningar. Vi håller nära kontakt med verksamheten i Rumänien.

Vi är också glada över vårt mindre, men betydelsefulla, samarbete med Asociatia STAAD.


Hundhjälpen arbetar välkomnande och inkluderande gentemot alla medlemmar. Ingen ska hindras från att känna delaktighet i Hundhjälpens verksamhet och i de olika aktiviteter som föreningen har. Medlemmarna har möjlighet att påverka föreningens verksamhet på flera sätt.

Om Aktörerna

Människan och

Hund

Aktiva


Vi som är aktiva inom Hundhjälpen är ett sällskap engagerade och mycket erfarna hundägare. Flera av oss har gedigen hundutbildning.


Vi besöker regelbundet hägnen i Rumänien och har således en god kunskap om hundarna / katterna i deras hemmiljö samt deras utveckling, utifrån vilken vi relativt väl kan förutsäga djurens förväntade beteende i Sverige.


Förutom en arbetande styrelse är vi även ett stort antal medlemmar knutna till föreningen genom olika arbetsuppgifter.


Du kan läsa mer om vad det innebär att vara aktiv här.

Adoptörer


Personer intresserade av att adoptera en av våra hundar fyller i intresseanmälan online och genomgår sedan en telefonintervju för att bedöma lämpligheten. 

Vi är mycket  noga med placeringen då hundens väl, i form av ett livslångt och tryggt hem, är vår ledstjärna. Därför ser vi till att godkända intressenters erfarenhet, familjesituation, arbetssituation och bostadsförhållanden passar till hunden.

Vanligtvis görs hembesök när det gäller hundar med ”särskilda behov” men även i andra fall.

Matchningar godkänns endast där hundens välbefinnande är prioriterat och där relationen mellan människa och hund är tillfredsställande.

Vi stöder våra adoptörer på lång sikt genom ett omfattande kontaktnät där vi finns där för våra djur livet ut.

Hundar


Våra hundar finns i det moderna och ändamålsenliga hägnet ”Footprints of Joy” i staden Cernavoda i södra Rumänien, landets fattigaste region. Här finns normalt ca 300 omhändertagna hundar och ca 30 katter. Asociatia STAAD härbärgerar ett 70-tal hundar och ca 20 katter.


Hundarna genomgår en ”personlighetstest” för att bedöma deras placerbarhet. Denna test i kombination med regelbunden feedback från personalen samt våra resenärer avgör om och hur hunden kommer att placeras. Hundar med svåra aggressionsproblem återfinns inte i adoptionsprogrammet.


Vi strävar efter att beskriva våra hundar ärligt och rättvist vad gäller såväl beteende som medicinsk historia. Vi tror att det finns ett hem för varje hund! 

Hundhjälpen

Våra insamlingar...

... är ofta riktade och används då för avsett ändamål, t ex för medicinsk utrustning och vård, kastreringskampanjer, mat till de omhändertagna djuren etc.

Under de senaste åren har betydande donationer riktats för insatser relaterade till kriget i Ukraina.

Hundhjälpen har mycket låga kostnader för administration, styrelsen och de aktivt engagerade inom föreningen jobbar i huvudsak ideellt.

För vårt arbete använder vi gratistjänster och undviker onödiga kostnader i så stor utsträckning det går. Medlemsavgifterna finansierar obligatoriska bankavgifter, web-avgifter och t ex kostnader för transportburar och förvaring.


Donationer i sin helhet förs över månadsvis till våra samarbetspartners SaveTheDogs samt STAAD och deras verksamheter i Rumänien. 

 Våra gåvoredovisningar läggs ut löpande varje månad på hemsidan. Alla medlemmar kan på årsmötet ta del av årsbokslutet samt revisionsberättelsen. Samtliga ekonomiska transaktioner är transparenta.


Adoptionsavgiften ska täcka större delen de kostnader föreningen har i samband med en adoption – hundens resa samt administrativa avgifter / dokumentation mm. Standardavgiften även om möjligt kunna lämna bidrag till sponsringen av äldre hundar och hundar med särskilda behov, vilka har en reducerad adoptionsavgift. 


Du kan läsa mer om våra gåvoredovisningar här

Hundhjälpens arbete på plats i Rumänien


I Rumänien lever ca två till tre miljoner gatuhundar. Deras liv är ett lidande från dag ett; extrem undernäring, skador och parasiter plågar dem – men även människor som utan samvete misshandlar och lemlästar dem.

Den stora mängden hundar bidrar också till olägenheter och rädsla bland människorna. Myndigheterna försöker begränsa populationen av gatuhundar genom att förgifta dem på gatorna eller genom inhuman avlivning i s.k. dödshägn, dit hundarna förs efter att ha fångats in. Infångandet i sig medför enormt lidande och ofta svåra skador på hundarna.

Teoretiskt kan en okastrerad tik på några år leda till hundratals nya hundar. Även om detta är en teoretisk beräkning - i verkligheten dör de flesta valparna innan de blir fertil och inte alla hundar blir fertila - det är uppenbart att myndigheterna aldrig kommer att kunna utrota gatuhundspopulationen.


För att på sikt humant lösa problemet med gatuhundar så bör man arbeta med kastreringsprogram, så kallad ”trap-neuter-release” (TNR), vilket rekommenderas av WHO som den mest effektiva metoden. Det betyder att man fångar in en hund, kastrerar och vaccinerar den, samt sedan släpper tillbaka hunden på platsen där den infångades. TNR bedrevs tidigare i stor skala av SaveTheDogs. I staden Cernavoda med omgivning kunde man minska populationen tack vare TNR med 90% – ett fantastiskt resultat.


Enligt nyare lagstiftning får inte frisläppande ske vilket omkullkastar alla möjligheter till ett humant minskande av antalet gatuhundar. Valpar föds nu återigen okontrollerat vilket leder till ett enormt tryck på SaveTheDogs. Det enda sättet att frigöra plats i hägnet för nya nödfall är nu internationella adoptioner, där Hundhjälpen har enormt viktig roll.

 SaveTheDogs driver en omfattandet lobby-verksamhet gentemot beslutsfattare och politiker, både lokalt och internationellt för att påverka lagar och bestämmelser gällande gatuhundar. 

Utbildning på plats

.Att förändra synen på gatuhundarna och hundägande är en annan väldigt viktig uppgift. Detta sker i staden Cernavoda genom utbildning av skolbarn, samt uppsökande verksamhet i olika stadsdelar och i omgivande byar.

I Sverige

Genom åren har ca 2500 f d gatuhundar fått goda hem här i Sverige. Spridning av kunskap i Sverige om gatuhundarnas situation tillhör också våra uppgifter. I hela världen uppskattas siffran hemlösa hundar uppgå till ca 200 miljoner, så problemet kring och lidandet för dessa djur är gigantiskt.