Testamente

DITT TESTAMENTE KAN RÄDDA LIV!

Ett testamente är något av det finaste som finns. Genom att skriva testamente bestämmer du och ingen annan vad som ska ske med din kvarlåtenskap. Om du väljer att testamentera till Hundhjälpen lovar vi att förvalta din gåva så att både du och vi kan känna oss stolta.

Din gåva kommer hjälpa till att ge mat, veterinärvård, vaccin och skydd både till de hundar som lever i något av Save The Dogs hägn i Rumänien, men även till de hundar som fortfarande lever på gatan som Save The Dogs vakar över. Den kommer att hjälpa äldre och handikappade hundar att bli adopterade och därmed få uppleva kärlek och omtanke i ett hem, genom att din gåva bidrar till att vi kan sänka adoptionsavgiften. Projekt, såsom skolprojektet, som bidrar till att förändra människors syn på djurhantering i Rumänien är ytterligare något som din kvarlåtenskap kan främja.

Din godhjärtade handling är bokstavligen en livets gåva till de tusentals utsatta hundarna i Rumänien.    

Vem kan jag testamentera till?

Du har rätt att testamentera till vem du vill och/eller till vilket ändamål du vill. Det du måste ta hänsyn till är make/maka och/eller barn (bröstarvingar) och deras rätt.
Om du har familj kommer den naturligtvis i första rummet, men du kan vidga kretsen av mottagare genom att inkludera en gåva till ett ideellt ändamål som ligger dig varmt om hjärtat.

Vad kan jag testamentera?

Du kan skänka pengar, föremål, fastigheter och värdepapper. Ett sätt att stödja Hundhjälpen är att ge en andel eller att ge det som blir kvar efter att familj och andra förmånstagare har fått sitt. Om du väljer att testamentera till Hundhjälpen är gåvan efter mottagandet helt befriad från kapitalvinstskatt.

Hur skriver jag ett testamente?

  • Ett testamente måste vara skriftligt och egenhändigt undertecknat.
  • Det ska vara daterat.
  • Det måste finnas två vittnen, över 18 år, som ska vara närvarande samtidigt.
  • Vittnena får inte vara nära släkt eller arvtagare, men de måste känna dig så pass att de kan intyga att du är ‘vid dina sinnens fulla bruk’ och alltså vet vad du gör.
  • Bevittningen ska formuleras så att det tydligt framgår att vittnena vet och framstår att det är ett testamente de bevittnar. De behöver däremot inte få veta innehållet i testamentet.
  • Tänk på att försöka skriva klart och tydligt så att de efterlevande förstår vad du avsett.
  • Ett testamente kan skrivas för hand, på skrivmaskin eller dator.
  • Om du väljer att inkludera Hundhjälpen är det viktigt att organisationsnumret finns med eftersom namnet kan ha ändrats när testamentet vinner laga kraft.
  • Hundhjälpens organisationsnummer är 802420-6875

Nedan finner du ett exempel på hur man kan skriva sitt testamente.

Testamente – exempel 1

Ett testamente behöver inte vara svårt att skriva, men det är viktigt att det är tydligt. En god rekommendation är att ta kontakt med någon sakkunnig; en bank, en jurist eller en begravningsbyrå.

Ordlista

Arvinge

den som ärver enligt arvsordningen.

Arvsklasser

finns det tre stycken som tillsammans bildar den legala arvsordningen.

Arvsordningen

kallas arvingarnas inbördes turordning. Arvsordningen delar in nära släktingar i tre arvsklasser där barn och deras barn hör till den första. När det inte finns någon arvinge i första klassen kommer nästa arvsklass i fråga. Finns det kanske efter-levande barn får inte släktingar i andra och tredje arvsklassen del av arvet. Arvsordningen kan till viss del ändras genom upprättande av testamente.

Arvslott

kallas den del av kvarlåtenskapen som en arvinge ärver enligt lag.

Arvskifte

sker efter bodelning. Det innebär att testamentstagare delar upp den avlidnes återstående tillgångar.

Bouppteckning

är en dokumentation över de tillgångar och skulder som den avlidne efterlämnat.

Bröstarvinge

hit räknas barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Hit hör också adoptivbarn och dennes efterkommande.

Enskild egendom

Enskild egendom betyder att egendomen är låst till mottagaren och därmed inte kan tas i anspråk av make/maka/sambo vid t ex en framtida bodelning eller skilsmässa.

Jämkning

förfarande då bröstarvinge hävdar sin rätt till laglotten, om testamentet föreskriver annan fördelning av kvarlåtenskapen.

Kvarlåtenskap

är den egendom som en avliden person efterlämnar.

Laglott

är den del av bröstarvingens arvslott (hälften) som inte kan inskränkas av den avlidne genom ett testamente om inte bröstarvingen lämnar sitt godkännande.

Legat

är något bestämt som ges bort genom ett testamente, exempelvis en möbel eller en specificerad summa pengar.

Lösöre

Med lösöre menas tillgångar som t ex möbler och andra lösa föremål från hemmet.

Särkullebarn

kallas barn som inte är makarnas gemensamma. Särkullebarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders död. Gemensamma barn måste vänta tills båda föräldrarna är döda.

Testator

kallas den som upprättar ett testamente.

%d