Krav och garantier

VÅRA KRAV PÅ DIG:
1. Hunden ska vara välkommen i sitt nya hem och behandlas väl av alla hushållets medlemmar. Detta innebär att beslutet att ta emot en av Hundhjälpens hundar ska vara enhälligt i familjen. För att få boka/ta emot en hund måste Du vara minst 23 år fyllda. Har Du fyllt 70 år är inte våra yngsta hundar / valpar aktuella utan då endast de vuxna hundarna. Vi placerar inte en hund hos Dig som fyllt 80 år.

2. Alla familjemedlemmar ska vara medvetna om att det kan krävas tid och tålamod för att hunden ska anpassa sig till sitt nya hem. Hundens ankomst ska planeras noga. Hunden ska inte lämnas ensam överhuvudtaget de första dygnen. Miljön kring hunden ska vara lugn, den ska alltså inte tas med och ”visas upp” samt utsättas för vad den kan uppfatta som skrämmande miljöer de första veckorna.

3. Om hunden därefter måste lämnas mer än 5 timmar måste det finnas en lösning till hundens fördel, t.ex. dagmatte eller hunddagis. Ett alternativ är också att ta med hunden till arbetsplatsen. Vi kan då i vissa fall begära intyg från arbetsgivaren. Hunden ska under inga villkor ”förvaras” på löplina eller i bil/bur. Vad gäller korttidsförvaring i hundgård gäller Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 1999:111 som ett minimum. Vi godkänner inte att hunden stadigvarande bor i hundgård.

4. Som ägare måste Du vara införstådd med att Din hund har ett ”bagage” med sig, ofta bestående av dramatiska och skrämmande händelser. Vår kännedom om hundens bakgrund är begränsad och ofta obefintlig. Som ägare måste Du tålamodigt ge hunden den tid det krävs för att den ska kunna anpassa sig till sitt nya liv. Du ska vara beredd att arbeta långsiktigt med olika problembeteenden samt att endast bruka s.k. mjuka träningsmetoder.

5. Du måste också vara medveten om att en gatuhund kan ha mindre skavanker. Hundar med kroppsliga, icke-övergående, icke-medicinerbara defekter klassas i vissa fall som handikappade. Till denna kategori räknas inte bettfel, tidiga artroser och artriter som inte konstaterats före avresan, likaså icke-symptomgivande dysplasier och luxationer samt tidig katarakt.

6. Du behöver ha med ett lämpligt halsband och koppel vid hämtning på Arlanda. Halsbandet ska ha många hål och vara av läder/läderimitation. Vi accepterar inte att man hämtar sin hund med ett s.k. Flexi-koppel. Hunden kommer inte att lämnas över till ägaren om inte lämpligt halsband/koppel finns. Vi kvarhåller då hunden tills ägaren återkommer med lämplig utrustning.

7. Om hunden av någon anledning inte kan bo kvar hos Dig måste detta omedelbart meddelas till föreningen. Ägaren förbinder sig att inte omplacera eller avliva hunden utan godkännande från oss. Vi är behjälpliga med att hitta ett nytt hem till hunden. Det automatiska medlemskapet i föreningen upphör när hunden flyttar.

8. Vi förbehåller oss rätten att hälsa på hunden i dennes nya hem. Om vi finner att hunden inte behandlats väl eller far illa på annat sätt har vi rätt att återta hunden. Ingen ersättning utgår i dessa fall. Vid behov, om Djurskyddslagen 1988:534 (med ändringar) är åsidosatt, kommer aktuella tillsynsmyndigheter att kopplas in.

9. Den  nya ägaren förbinder sig att snarast försäkra hunden. Hunden skall också snarast, dock inom senast 3 veckor efter ankomsten (enligt lag) registrera hunden hos Jordbruksverket tfn 0771-223 223, http://www.jordbruksverket.se

10. Hundhjälpen för aktuellt register över samtliga våra hundar. Vi vill därför att Du uppdaterar Dina kontaktuppgifter vid flytt.

VI GARANTERAR:
11. Din hund har förberetts inför sin resa enligt gällande införselregler (rabiesvaccination). Den är ID-märkt (mikrochip) och har genomgått vårt fullständiga vaccinations- och hälsoprogram. Fullständig dokumentation medföljer hunden i form av EU-pass.

12. Din hund får en namngiven kontaktperson som intresserar sig för Dig och Din hund. Du är självfallet alltid välkommen att själv höra av dig när du önskar.

13. Om hunden av någon anledning måste omplaceras så är Hundhjälpen behjälplig. Föreningen kommer då att ta betalt för sina omkostnader, dock lägst 500 kr.

VI GARANTERAR INTE:
14. Hunden har beskrivits utifrån den karaktär/det beteende den uppvisar i sin miljö i Rumänien. Detta innebär inte en absolut garanti att hunden ska fungera på samma sätt efter framkomsten till Sverige. Karaktär/beteende är till viss del miljöbetingat vilket innebär att byte av miljö kan utlösa ändrat beteende. Som ägare påverkar du starkt hundens upplevelser av t.ex. trygghet och fara.

15. Vi reserverar oss mot s.k. ”dolda fel”, vilka vi rimligtvis inte kunnat förutse och vilka man med den begränsade tekniska utrustningen tillgänglig i Rumänien inte konstaterat. Dolda fel kan vara t.ex. intestina sjukdomar, icke-symptomgivande artros och artrit samt pålagringar, icke symptomgivande dysplasier och luxationer, tidiga ögonsjukdomar.

%d bloggare gillar detta: